قانون

قانونهای حاکم بر جنگل و بیشه:

١- موجود بیمار و ضعیف محکوم به نابودی است.

٢- شیرها و حیوانات راس هرم شکار میکنند و شغالها و کرکسها بازمانده شکار آنها را میخورند.

٣- شیرها وقتی گرسنه هستند شکار میکنند. هنگام سیر بودن کاری به موجودات دیگر ندارند حتی گاهی کمکشان هم میکنند که شکار دیگر شکارچیان نشوند.

۴- دشت وسیع است و همه آهوها امکان فرار از دست شکارچی را دارند. آهوی کندتر خورده میشود.

قانونهایی که دور و برم میبینم:

١- انسانهای ضعیف محکوم هستند که تبدیل به پله برای بالا رفتن انسان-شیرها شوند.

٢- انسان-شیرها شکار نمیکنند. بلکه به انسان- شغالها دستور میدهند که برایشان انسان-آهو بکشند و بیاورند.

٣- انسان-شیرها هرگز سیر نمیشوند. چون برای گرسنگی شکار نمیکنند. برای قدرت شکار میکنند. هر چه تعداد انسان-شغالهای دور و برشان بیشتر باشد و هر چه تعداد انسان-آهوهایی که شکار میکنند بیشتر باشد بیشتر هم احساس قدرت میکنند.

۴- امکان فرار برای هیچ انسان-آهویی وجود ندارد.

۵- انسان-شیرها در صورتی به انسان-آهوها کمک میکنند که مطمئن باشند چند انسان-گوسفند به آنها نگاه میکنند. انسان-گوسفندها میگویند چه انسان-شیر شریفی! خدا سایه این انسان-شیر بزرگوار را از سر ما کم نکند!

۶-انسان-گوسفندها در شرایط خاص به انسان-شغال تبدیل میشوند و برعکس.

 

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
رایان

[لبخند] [دست]

کاوه

جالب است. یه اما داره........ تبدیل شدن انسانهای ضعیف یا انسان آهو ها به انسان شیر یا هر نوع دیگش و بالعکس......... انسان آهو امکان فرار دارد. امکان رویارویی و مقابله......... بهر حال میشه احتمال داد که کسی از میون گوشفندان بشود پلنگ.... [گل]سپاس خوب بود/

کاوه

جالب است. یه اما داره........ تبدیل شدن انسانهای ضعیف یا انسان آهو ها به انسان شیر یا هر نوع دیگش و بالعکس......... انسان آهو امکان فرار دارد. امکان رویارویی و مقابله......... بهر حال میشه احتمال داد که کسی از میون گوشفندان بشود پلنگ.... [گل]سپاس خوب بود/

سبحان

فوق العاده جالب بود... به قول یکی از دوستان در کشور های در حال توسعه انسان ها-شیر ها با رفتن به روی دوش انسان آهو ها بلند و بزرگ می شوند اما در کشور های توسعه یافته قد می کشند یا بلند و بزرگ شوند...

elaheh

راستی واسه پیدا کردن ما تبلیغاتمون رو ببینید...جامون رو توش می نویسیم...