حيات موجود در زندگان، يك حيات است. حيات تو بخشي از حيات مشترك همگاني

است. تو تنها مي‌تواني آن بخش از حيات را كه تو هستي شريفتر و يا رذلتر كني.

بر آن بيافزايي و يا از آن بكاهي. تنها راه بهتر كردن كيفيت زندگي اين است. موانع

و سدهايي كه زندگي تو را از ديگران جدا مي‌سازد از ميان برداري. بايد ديگران را

خودت بداني و آنان را نيز دوست داشته باشي.

لئو تولستوي (از داستان "آسارهادون شاه آشور")

/ 1 نظر / 4 بازدید
نورا

هوالحی سلام دوست خوب ممنون که قدم رنجه کردی اومدی عزيز کلی خوشحالم کردی وبتم بسيار زيباست ودلنشين آپ کردی حتما خبرم کن ممنون يا حق