بسیار دور از هم قد کشیده ایم

این مطلب رو یه دوست خوب برام فرستاده:

بسیاردورازهمقدکشیدهایم . هریکبرفرازصخرهایبلندودرهایعمیقمیانمانکهباهیچخاکستریپرنخواهدشد . جدایمانکردند . ازروزاولمهر . باپوششهایمتفاوت . مانتوومقنعهوچادرتیرهبرمنپوشاندندوتورابالباسفرموکلهایتراشیدهبهساختمانیدیگرفرستادند . منرابهمدرسهیدخترانهوتوراپسرانه . دانشگاههمکهرفتیمجدایمانکردند . باردیفهایدورازهم . نیمکتهایخانمهاوآقایان . بادرهاوراهروهاوورودیهاوخروجیهایخواهرانوبرادران .
جدایمانکردندومابسیاردورازهمقدکشیدیم . دراتوبوسبامیلههاودرحرموامامزادهبانردههاودردریاوساحلباپارچههایبرزنتی.
آنقدردوروغریبازهمبزرگشدیمتاتوشدیرازدرکناشدنیایبرایمنومنشدمعقدهیجنسیسرکوبشدهایبرایتو .تاهرجاکهدیگرنتوانستندجدایمانکنند،درتاکسیوخیابان،اززوربیماریوعقده

/ 1 نظر / 4 بازدید