میای بریم خرید؟

برخلاف اون چیزی که میگن با پول نمیشه خیلی چیزها رو خرید، به نظر من خوب هم میشه خرید.

مثلا سلامت. وقتی دکتر متخصص میاد توی تلویزیون میگه سرطان خون به راحتی قابل درمانه فقط نیاز به n میلیون تومان پول داره و کسی که این پول رو نداره محکوم به مرگه (عین جمله خود اون پزشک رو نقل کردم). معنیش اینه که میشه سلامت رو خرید.

با پول میشه تحصیلات، عشق و به خصوص احترام رو خرید. شاید اصلش رو نشه خرید ولی جنس بنجل چینیش رو که میشه. تازه مگه جنس چینی چه اشکالی داره اگه مشتری نداشت که تولید نمیشد.

خیلی چیزا هم هست مثل همون عشق و احترام که دیگه داره یادمون میره اصل یا اریجینالش چه جوری بوده.

/ 4 نظر / 4 بازدید
عابد

گل گفتی کاملا باهات موافقم[تایید] ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ \ سلام وبت خیل

رایان

ایهیم.

بهاره

این داستان علم برتر است یا ثروت مال پنجاه سال پیشه الان دیگه با پول همه چی میشه خرید چرا خودمونو گول بزنیم