14 مرداد 1386 ، صد و يكمين سالروز صدور حكم مشروطه

مرغ سحر ناله سركن

داغ مرا تازه تر كن

ز آه شرربار اين قفس را

برشكن و زير وزبر كن

بلبل پربسته ز كنج قفس درا

نغمه آزادي نوع بشر سرا

وز نفسي عرصه اين خاك توده را

 پرشرر كن

ظلم ظالم جور صياد

 آشيانم داده برباد

اي خدا اي فلك اي طبيعت

شام تاريك مارا سحر كن

نوبهار است گل به بار است

 ابر چشمم ژاله بار است

اين قفس چون دلم تنگ وتار است

شعله فكن در قفس اي آه آتشين

دست طبيعت گل عمر مرا مچين

جانب عاشق نگه اي تازه گل ازين بيشتر كن

مرغ بيدل شرح هجران مختصر مختصر كن

/ 3 نظر / 4 بازدید
سايه

من کلی دلم برات تنگيده

سايه

ديگه گنديد اين وبلاگ از بس اپ نکردی!!!