شهریور 97
3 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
21 پست
دی 91
26 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
18 پست
مهر 91
26 پست
شهریور 91
24 پست
مرداد 91
25 پست
تیر 91
29 پست
خرداد 91
18 پست
اسفند 90
40 پست
بهمن 90
21 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
29 پست
مهر 90
28 پست
شهریور 90
23 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
15 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
19 پست
دی 89
13 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
14 پست
خرداد 89
19 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
3 پست
آبان 87
5 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...